Produkty
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnosti Black Lotus, s. r. o.
se sídlem Zengrova 550/101
Ostrava-Vítkovice
703 00

IČ: 28636287

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě oddíl C, vložka 35996

 

Pro prodej zboží prostřednictvím eshopu umístěného na adrese www.blacklotus.cz
(dále jen „eshop“).

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (firma Black Lotus, s. r. o.) a kupujícím v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 

 

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovení obchodních podmínek.
 

 

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 

 

2. Uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Veškeré zboží na umístěné na eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.  Eshop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně DPH a dalších možných poplatků.
 

 

2.2 Postup objednání zboží na eshopu probíhá takovýmto způsobem. Zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo též bez registrace a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, zásilkovou službou nebo předáno osobně, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím. Okamžikem potvrzení prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. Faktura bude poslána na požádání.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu, která není v daném čase obvyklá. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

 

2.3 U sortimentu kusových karet budou aplikovány dále tyto obchodní podmínky. Všechny nabízené karty jsou anglicky, pokud není uvedeno jinak (např. NON ENG). Jednotlivé karty v hodnotě minimálně 25,- Kč a více jsou neohrané (tzn. mint/near mint), pokud není uvedeno jinak (např. SP – lehce hraná nebo HP – více hraná). Jednotlivé karty v hodnotě menší než 25,- Kč jsou v přiměřeném stavu, které odpovídá stáří karty. Prodávající si dále vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na maximálně 4 kusy od jedné karty během 24 hodin. Návrh se snížením počtu kusů musí prodávající souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude dále stornována.

 

2.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)

 

 

3. Dodací podmínky

3.1 V případě, že si kupující zvolil osobní vyzvednutí zboží a toto zboží si nevyzvedne ve lhůtě 7 dní od odeslání oznámení prodávajícím, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 

3.2 V případě, že si kupující zvolil doručení dopravcem popřípadě dopravcem na dobírku, zboží si nepřevzal a bylo vráceno prodávajícímu, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Kupující má povinnost prodávajícímu uhradit náklady spojené s posláním zboží, které jsou ve výši ceny poštovného a ceny dobírky.

 

3.3 V případě, že si kupující v objednávce zvolil úhradu formou bankovního převodu a celá cena zboží nebyla připsána na účet prodávajíc ve lhůtě 7 dní od potvrzení objednávky prodávajícím, má právo prodávající od smlouvy odstoupit.

 

Ve všech výše uvedených případech je odstoupení účinné odesláním oznámení o odstoupení elektronickou poštou na adresu kupujícího.

 

Ceny jednotlivých typů dodání jsou zobrazeny při uzavírání smlouvy v objednávkovém formuláři a kupující je s nimi seznámen a akceptuje jejich výši.

 

Délka dodání v případě dodání přepravcem závisí na kapacitách dopravce. Obvykle však je dodání do 5 pracovních dní.

 

 

4. Platební podmínky

Jsou možné tyto způsoby platby:

  • V hotovosti při převzetí
  • Dopředu bankovním převodem
  • Dobírkou

 

Kupující si jednu z nich vybere při objednání zboží v objednávkovém formuláři.

 

4.1 V hotovosti při převzetí. Při převzetí zboží v kamenné prodejně Black Lotus, Puchmajerova 208/1, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, kupující uhradí celou částku za objednané zboží.

 

4.2 Bankovní převod. Kupující má povinnost zaplatit celou cenu zboží, tak aby částka byla připsána do 7 dní. V opačném případě bude aplikován odstavec 3.3 obchodních podmínek.

 

4.3 Dobírka. Kupující převezme zboží od přepravce a zaplatí danou dobírkovou částku.

 

 

Ceny jednotlivých typů platby jsou zobrazeny při uzavírání smlouvy v objednávkovém formuláři a kupující je s nimi seznámen a akceptuje jejich výši.

 

5. Odstoupení od smlouvy

 

5.1 Kupující bere na vědomí, že od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit

 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

 

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od vrácení zboží do rukou prodávajícího a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 

 

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

6.1  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

6.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


 

6.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


6.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z eshopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


6.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


6.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.


6.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 ) provádí zpracování

 

7. Závěrečná ustanovení

 

7.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do eshopu nebo v důsledku užití eshopu v rozporu s jejich určením.

 

7.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, řídí se platnou legislativou.

 

7.3 Kontaktní údaje prodávajícího je shodná se sídlem. Adresa elektronické pošty pro komunikaci je info@blacklotus.cz.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. ledna 2018

 

 

Novinky
Stezky tukanů
15.01.2021

Churchill
15.01.2021